hrende 00385 (0) 98 231 220 info@daranjasailing.hr

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Uvjeti

Uvjeti smještaja DS usluge Kvarner d.o.o.

 

Ugovorni partneri
Ugovor o usluzi smještaja na brodicama sklopit će se između tvrtke DARANJI SAILING (DS usluge Kvarner d.o.o. pružatelj usluge smještaja u daljem tekstu DS) i gosta eventualno posredstvom agencije.

Plaćanje, odustanak, ne pristupanje gosta ugovorenom smještaju
1. Ukoliko ugovorom o smještaju nije drugačije propisano, uplatu rezervacije u ugovorenom iznosu gost je obvezan uplatiti unutar tri dana od sklapanja ugovora, a ostatak ugovorenog iznosa 20 dana prije početka usluge smještaja (eventualo posredstvom agencije).

2. U hitnim slučajevima gost može unutar 4 dana od datuma ugovora odustati od smještaja. U tom slučaju DS se obvezuje uplaćene iznose neodgodivo vratiti. (eventualno posredstvom agencije)

3. U slučaju da gost nemože pristupiti ugovorenom smještaju, o tome mora neodgodivo obavijestiti DS. Ako DS. uspije pronaći zamjenski smještaj pod istim uvjetima, varatit će gostu uplate umanjeno za nastale troškove obrade, u iznosu najmanje 20% iznosa ugovorene usluge smještaja. U suprotnom DS. ima pravo zadržati cjelokupni ugovoreni iznos. Savjetujemo gostu sklopiti osiguranje troškova otkaza. Rado ćemo gostu ponuditi odgovarajuće osiguranje.

4. Ukoliko gost (eventualno agencija) ne uplati pojedinu ugovorenu ratu u ugovorenim terminima, DS. ima pravo otkazati ugovor o smještaju. Uplaćene iznose DS. će vratiti samo ukoliko pronađe zamjenski smještaj uz iste uvjete i to umanjeno za 20% na ime troškova obrade.

Obveza pružatelja usluge smještaja
1. Ugovorenu brodicu DS. će gostu predati ispravnu, čistu i s punimnicima spremnima goriva i vode, te s opremom prema popisu opreme i cjeniku.

2. Ako ugovorenu brodicu DS. unutar ugovorenog termina ne može predati (radi npr. havarije, umanjenih sigurnosnih i plovnih osobina kao posljedice prednajma) DS. može ponuditi odgovarajuću zamjensku brodicu. Na zahtjeve za odštetom, gost ima pravo samo ako je zamjenska brodica oštećena.

Gost potvrđuje i obvezuje se kako slijedi:
1. Pridržavati se običaja dobre pomorske posade.

2. Vladati posadom i posjedovati dovoljno iskustva za upravljanje zakupljenom brodicom, (ili eventualno osigurati odgovornog skipera s tim osobinama). Imati dozvolu “Voditelj brodice” ili odgovarajuću, a jedan član posade dozvolu iz radiofonije. Ako gost ili njegov skipper nemaju odgovarajuće dozvole ili nemaju dovoljno iskustva za upravljanje brodicom ugovorene klase, DS. zadržava pravo uskratiti predaju brodice gostu uz zadržavanje uplaćene najamnine ili o trošku gosta una-jmiti skipera.

3. Ne ploviti izvan teritorijalnih voda Republike Hrvatske, te se pridržavati zakonskih odredbi Republike Hrvatske.

4. Brodicu ne koristiti u promidžbene svrhe, ne uzimati strane putnike, brodicu bez pismene privole DS. ne predati trećim osobama. Ne ukrcati opasne ili zabranjene tvari.

5. Ne provoditi nikakve promjene na brodici ili opremi brodice.

6. Održavati brodicu i opremu u ispravnom stanju, po brodici hodati samo s brodskim cipelama, voditi brodski dnevnik u jednostavnom obliku, prije isplovljenja obavijestiti se o osobinama područja plovidbe.

7. Pri najavi vjetra jačine veće od 7 Bft. ne napuštati zaštičeno sidrište ili luku.

8. Brodicu vratiti urednu, ispravnu i napunjenu gorivom, u suprotnom troškove točenja goriva i gorivo kao i popravke DS. će naplatiti iz kaucije.

9. Kod štete, udara, havarija ili drugih izvanrednih okolnosti, neodgodivo (telefoski ili telefaxom) obavijestiti DS. Pri štetama na brodici ili osobama napisati protokol, te osigurati ovjeru Lučke kapetanije, liječnika.

10. U slučaju havarije ili sličnih događaje brodicu tegliti uvijek svojim konopom i ne pogađati se o troškovima tegljenja ili spašavanja.

11. Stanje brodice i opreme prilikom preuzimanja i vraćanja brodice provjeriti prema check-listi te ovjeriti potpisom. Neposredno nakon isplovljenja provjeriti sve sustave I instrumente na brodici. Nakon otvkivanja eventualne greške radi koje se potrebno vratiti u marinu, dati DS. dovoljno vremena za popravak. Ne vra-ćanjem odmah u marinu gost potvrđuje preuzimanje brodice u ispravnom stanju

12. Naknadne reklamacije su isključene.

13. Prije preuzimanja brodice potpisati ugovor o najmu DS.

Popravci i provjere na motoru i u području santina
1. Za popravke u vrijednosti preko 100,00 EUR potrebna je dozvola DS. Zamjenjene dijelove svakako treba sačuvati. Nužne troškove popravaka i zamjenjenih dijelova, uslijed zastare materijala ili skrivenih grešaka materijala, DS. će gostu nadoknaditi prema ovjerenom računu.

2. Gost je dužan svakodnevno provjeravati razinu ulja i rasladne tekućine pogoskog stroja, stanje santina te redovito provjeravati izlaz rashladne tekućine. Štete nastale radom stroja bez navedenih tekućina nisu osigurane i snosi ih gost. Tijekom jedrenja, pri nagibu većem od 10 stupnjeva pogonski stroj se nesmije koristiti.

Odustajanje gosta ili umanjenje najamnine uslijed zakašnjele predaje ili grešaka
1. Ukoliko DS. nemože predati ugovorenu ili zamjensku brodicu u ugovorenom terminu, gost može najranije 24 h nakon ugovorenog termina odstupiti od ugovora, uz obvezu DS. za povrat cjelokupnog ugovorenog iznosa. Za ugovoreno trajanje dva ili više tjedana pravo odstupanja od zakupa odgađa se za po 24 sata po ugovorenom tjednu.

2. Dalja potraživanja gosta, osim u slučaju grube nemarnosti DS. su isključena, ako gost ne odustane od ugovora ima pravo na umanjenje ugovorenog iznosa za dane koje brodica nebi mogla biti korištena.

3. Greške na brodici ili opremi, koje ne umanjuju plovne i sigurnosne osobine brodice nemogu biti razlogom za odstupanje gosta od ugovorenog smještaja. U ovom slučaju umanjenje ugovorenog iznosa nije moguće.

Odgovornost DS jahte Punat d.o.o.
1. DS. odgovara gostu i njegovoj posadi samo za štete, nastale uslijed grube namarnosti DS.

2. DS. ne odgovara za štete nastale uslijed netočnog ili manjkavog nautičkog pribora koji se nalazi na brodici. (kao pom. Karte, peljar, kompas)

3. Obeštećenje gosta radi neuptrebljivosti brodice uslijed štete nastale tijekom trajanja smještaja gosta, uzrokovane greškom gosta ili treće osobe je isključeno.

Odgovornost agencije
Agencija kao posredik odgovara za grubu nemarnost prema ugovoru sa DS. i ovih uvjeta usluge smještaja ili nepridržavanje zakonskim odredbama vezanim za posredničke usluge.

Odgovornost gosta
1. DS. ne odgovara za štete nastale prema trećim osoba, a uzrokovane su radnjama ili propustima gosta. Gost preuzima u takvim slučajevima sve privatne i kaznene posljedice kao i troškove sudskih postupaka u zemlji i inozemstvu, gost preuzima brodicu na vlastitu odgovornost.

2. Ako gost iz bilo kojeg razloga napusti brodicu na nekom drugom mjestu od ugovorom predviđenog, snosi sve troškove za povratak brodice vodom ili kopnom u matičnu luku. Ako bi povratak brodice trajao dulje od ugovorom predviđenog termina brodica se smatra u korištenju gosta sve do dolaska brodice u matičnu luku u Puntu na otoku Krku.

3. Za zakašnjelo vraćanje brodice i time prouzročenu nemogućnost daljeg smještaja DS. ima pravo naplatiti odštetu od gosta.

4. Kasko osiguranje koje ugovara DS. sa osiguravateljem ne oslobađa odgovornost gosta za štete nastale uslijed grube nemarnosti, ne pridržavanje propisa Republike Hrvatske ili uvjeta usluge smještaja. Takve štete osiguratelj ne pokriva, te DS. ima pravo na potraživanje istih od gosta.

Uvjeti osiguravatelja će na zahtjev gosta rado biti dostavljeni. Ovi uvjeti su satavni dio uvjeta usluge smještaja. Udio u šteti po štetnom događaju snosi gost i može odstupati od položene kaucije. Štete i gubitke DS. obračunava iz kaucije. Štete koje nisu pokrivene kaucijom ili osiguranjem gost je dužan nadoknaditi DS. Uz povrat brodice bez oštećenja odnosno bez gubitka opreme ili djelova opreme, kauciju DS. neodgodivo vraća gostu u potpunosti.

Preporučamo prošireno obvezno skiper osiguranje (pokriva obvezno osiguranje unutar posade međusobno i nadoknadu odnosno štete na unajmljenoj brodici pri dokazanoj gruboj nemarnosti) kao i osiguranje od posljedica šteta. Na upit rado šaljemo potrebne podloge za navedena osiguranja.

Razno
1. Produljenje trajanja smještaja moguće je samo uz pismenu privolu DS. Kod očitih grešaka pri izračunu usluge smještaja ili posebnih troškova, DS. i gost imaju pravo i dužnost iznos, prema vrijedećem cjeniku odgovarajuće ispraviti, pri čemu se valjanost ugovora o smještaju ne mijenja.

2. Usmeni dogovori valjani su tek nakon pismene potvrde DS.

3. Neprovedivost jedne odredbe ne poništava valjanost cjelokupnost ugovora. Ugovaratelji su sporazumni neprovedive odrdbe zamijeniti odgovarajućim provedivima.

Nadležnost suda
Za eventualne sporove između agencije i gosta nadležan je sud sa sjedištem u mjestu sjedišta agencije. Za eventualne sporove između DS. i gosta ili DS. i agencije nadležan je sud sa sjedištem u mjestu sjedišta DS.